همدیگر را یافتن 
هنر نیست
هنر این است
که همدیگر را گم نکنیم
آدم های ساده را به هیچ دلیلی دوست دارم
آدم های که خودشان هستند و نقش بازی نمی کنند

ســـادگی شیک ترین ژست دنیاست !!