چندتا عمه ی پیر داشتم همیشه توی عروسی ها میومدن سیخونک میزدن تو پهلوم در گوشم میگفتن بعدی تویی,بعدی تویی

البته دیگه نمیکنن,چون توی ختم ها منم باهاشون همین کارو کردم