فروغی چه زیبا گفت :

اگر یاد کسی هستیم این هنر اوست, نه هنر ما !

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه برای نیاز,نه از روی اجبار و نه از روی تنهایی فقط

برای اینکه ارزشش را دارد.