معرفی یک دخترخوب

روز و شب با خودت نرو هی ور
با تو هستم ، بله ، شما ... دختر

قلب تو گرچه واقعا پاک است!
خواهرم خوشگلی خطرناک است

با چنان تیپ و این چنین ترکیب
صورتی مثل کاغذ تذهیب ،

وقتی از خانه می زنی بیرون
مرد صدساله می شود دل خون!

متلک بشنوی تو از حالا
از جوان های بی سر و بی پا

آن یکی با دروغ و صد نیرنگ
می دهد وعده های خوب و قشنگ

دیگری گویدت که جانی تو
گز شیرین اصفهانی تو !

پیرمردی یواشکی از پشت
گوید این دخترک مراهم کشت !

نم نمک می رومی از راه به در
با همین گفته ها می شوی خر !

سادگی ها تو یک کمی کم کن
تو خیابون حواستو جمع کن !

گیرهای سه پیچ را ول کن
خوشگلم ، فکر این ارازل کن

این جوان ها تمام ناجورند
آی ماهی ، بپا همه تورند

پلویی می شوی به یک دوری
سی دی ات پخش می شود فوری

می شوی نقل محفل مردم
سبب عیش کامل مردم

آبرویت به باد خواهد رفت
یه یه خورده ، زیاد خواهد رفت

کار من نیست تا کنم خواهر ،
امر معروف ، نهی از منکر

قصد من نیست تا کنم کیفی
منتها چون که دیدمت حیفی !

گفتم این را بپرسم ای زیبا
که اگر فکر دوستی حالا؟!

گر چه ناراحتی تو از دستم
من خودم کیس قابلی هستم!!!


/ 2 نظر / 5 بازدید
راشدانصاری

اصل شعر: خطر ناك! روز و شب با خودت نرو هي ور باتو هستم، بله، شما... دختر قلب تو گرچه واقعاً پاك است خواهرم، خوشگلي خطرناك است! با چنان تيپ و اين چنين تركيب صورتي مثل كاغذ تذهيب، وقتي از خانه مي زني بيرون مرد صد ساله مي شود دل خون! متلك بشنوي تو از حالا از جوان هاي بي سرو بي پا آن يكي با دروغ و صد نيرنگ مي دهد و عده هاي خوب و قشنگ ديگري گويدت كه جاني تو گز شيرين اصفهاني تو! پيرمردي يواشكي از پشت گويد اين دخترك مرا هم كشت! نم نمك مي روي ز راه به در با همين گفته ها شوي خرتر! ـ ـ ـ سادگي بعد از اين نمي صرفه من فداي چشات بشم حرفه! سادگي ها تو يك كمي كم كن تو خيابون حواستو جم كن! (جمع ما شد اگر كه جم! به درك يا كه شد قافيه «كلم» به درك!) گيرهاي سه پيچ را ول كن خوشگلم، فكر اين اراذل كن اين جوان ها تمام ناجورند آي ماهي! بپا همه تورند! پلويي مي شوي به يك دوري سي دي ات پخش مي شود فوري! مي شوي نقل محفل مردم سبب عيش كامل مردم آبرويت به باد خواهد رفت نه يه خورده! زياد خواهد رفت ـ ـ ـ كار من نيست تا كنم خواهر، امر معروف و نهي از منكر قصد من نيست تا كنم كيفي منتها چون كه ديدمت حيفي، گفتم اين را بپرسم اي زيبا كه ا

نازنین

سلام چه متن باحالی بود خیلی متن های قشنگی میذاری ممنون.[تایید][راک]